Artikel 1. Begrippen

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten met Ki-coach betreffende deelname of opdracht tot het houden
  van .cursussen, trainingen en andere vormen van opleiding dan wel counseling, intervisie, workshops of advisering, hierna te
  noemen Werkzaamheden of Training, een en ander in de meest ruime zin van het woord en zoals vermeld in de
  opdrachtbevestiging of het contract.

2 . Onder Opdrachtgever wordt voor de toepassing van deze algemene voorwaarden verstaan particuliere- en/of bedrijfs- of
beroepsmatige Opdrachtgever.

3 . Onder Opdrachtnemer wordt voor de toepassing van deze algemene voorwaarden verstaan “Ki-coach”, en door haar
aangewezen medewerkers die zich met de uitvoering van de opdracht (mede) bezig houden, handelend in de uitoefening van hun
beroep of bedrijf.

Artikel 2. Het tot stand komen van de overeenkomst van opdracht

 1. De offertes en aanbiedingen die door Opdrachtnemer worden gedaan zijn vrijblijvend en herroepelijk.

2 . Het aanbod tot het aangaan van een overeenkomst van een opdracht kan door Opdrachtnemer zowel mondeling alsook
schriftelijk worden gedaan. Pas nadat de opdracht door Opdrachtnemer is aanvaard, middels het toesturen van een
ondertekende opdrachtbevestiging, is deze voor Opdrachtnemer bindend.

3 . Op alle overeenkomsten van opdracht, het aanbod daartoe en/of aanvaarding daarvan zijn deze algemene voorwaarden van
toepassing tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. Wijzigingen in deze voorwaarden dienen door Opdrachtnemer
uitdrukkelijk en schriftelijk te worden bevestigd. Aan de algemene voorwaarden van Opdrachtgever komt voor de met
Opdrachtnemer aangegane overeenkomsten slechts werking toe voor zover deze niet in strijd zijn met de onderhavige
voorwaarden. Bij twijfel over de vraag of zodanig strijdigheid aanwezig is, prevaleren de algemene voorwaarden van
Opdrachtnemer.

Artikel 3. Het wijzigen en of aanvullen van de inhoud van de overeenkomst van opdracht

 1. Opdrachtnemer en Opdrachtgever zijn gerechtigd om de inhoud van de opdracht te wijzigen. Een dergelijke wijziging behoeft de
  uitdrukkelijke en/of stilzwijgende toestemming van de andere partij.

2 . Opdrachtnemer is gerechtigd om, indien en voor zover hij dat voor een goede en zorgvuldige uitvoering van de opdracht
noodzakelijk en/of wenselijk acht, meer Werkzaamheden te (doen) uitvoeren dan de Werkzaamheden zoals deze naar aard en/of
omvang zijn overeengekomen. Opdrachtnemer zal Opdrachtgever zo spoedig mogelijk informeren over deze extra
werkzaamheden. Op deze extra Werkzaamheden zijn de gebruikelijke honorariumafspraken van toepassing.

Artikel 4. De verplichtingen van Opdrachtnemer

 1. Opdrachtnemer is verplicht om de hem opgedragen Werkzaamheden als een goed en zorgvuldig Opdrachtnemer uit te (doen)
  voeren. De Werkzaamheden betreffen uitsluitend inspanningsverplichtingen.

2 . Opdrachtnemer bepaalt in beginsel naar eigen inzicht de wijze waarop hij de Werkzaamheden uitvoert. Het staat Opdrachtgever
weliswaar vrij om nadere aanwijzingen te geven, doch Opdrachtnemer staat het vrij om te beoordelen of deze passen binnen de
hem gegeven opdracht en binnen de wijze waarop hij als goed en zorgvuldig Opdrachtnemer de opdracht wenst uit te voeren.

3 . Opdrachlnemer is, indien Opdrachtgever daarom verzoekt, verplicht om Opdrachtgever nader te informeren. Deze
informatieverplichting van Opdrachtnemer is beperkt tot de gegevens die Opdrachtgever niet onthouden mogen worden in
verband met de uitvoering van de opdracht en die ook redelijkerwijs verstrekt kunnen worden.

4 . Opdrachtnemer is gerechtigd om bepaalde Werkzaamheden zonder voorafgaande toestemming van Opdrachtgever uit te
besteden aan (een) derde(-n).

Artikel 5. Aansprakelijkheid van Opdrachtnemer

 1. Opdrachtnemer zal zijn Werkzaamheden naar beste kunnen verrichten en daarbij de zorgvuldigheid in acht nemen die van de
  Opdrachtnemer kan worden verwacht.

2 . Voor zover Opdrachtgever en Opdrachtnemer in de overeenkomst van de opdracht of tijdens de uitvoering van de opdracht,
termijnen zijn overeengekomen waarbinnen de Werkzaamheden dienen te worden verricht, zijn deze termijnen, tenzij uitdrukkelijk
anders overeengekomen zoals bij een overeenkomst van opdracht voor bepaalde tijd indicatief. Overschrijding daarvan zal
nimmer een tekortkoming in de nakoming van de verplichting van Opdrachtnemer opleveren en derhalve Opdrachtgever niet het
recht geven om schadevergoeding en/of ontbinding van de overeenkomst te vorderen.

3 . Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor indirecte schade, hoe ook genaamd en door wie ook geleden, die voortvloeit uit het
tekort schieten van Opdrachtnemer, en/of bij haar in dienst zijnde werknemers, medewerkers of de door Opdrachtnemer
ingeschakelde personen, in de nakoming van de verplichtingen uit de overeenkomst van opdracht.

De aansprakelijkheid van Opdrachtnemer voor directe vermogensschade die voortvloeit uit het tekort schieten in de nakoming
door Opdrachtnemer en/of bij haar in dienst zijnde werknemers of medewerkers en/of de door Opdrachtnemer ingeschakelde
hulppersonen, is beperkt tot een bedrag dat gelijk is aan het honorarium dat Opdrachtnemer tot het moment van de tekortkoming
aan Opdrachtgever in rekening heeft gebracht. Opdrachtnemer mag de verplichting tot vergoeding van de schade verrekenen
met de niet betaalde declaraties en daaruit voortvloeiende rente en kosten.

Bij Werkzaamheden die een periode van drie maanden te boven gaan, wordt de hier bedoelde aansprakelijkheid gelimiteerd tot
maximaal het honorarium over de laatste drie maanden direct voorafgaand aan het bekend maken van de schade aan
Opdrachtnemer.

Voor hulppersoneel die Opdrachtnemer op aanwijzing van Opdrachtgever heeft ingeschakeld, is Opdrachtnemer niet
aansprakelijk. Opdrachtnemer kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor tekortschietingen die het gevolg zijn van het
verstrekken van onjuiste of onvolledige informatie door Opdrachtgever.

 1. Voor andere directe, indirecte en/of gevolgschade (inclusief maar niet beperkt tot gederfde winst, bedrijfsstagnatiekosten, verlies
  van relaties, o.a. voortvloeiende uit enige vertraging, verlies van gegevens, overschrijding van een leveringstermijn en/of
  geconstateerde gebreken) dan door Opdrachtgever geleden directe vermogensschade is Opdrachtnemer niet aansprakelijk.

5 . Opdrachtgever is gehouden om Opdrachtnemer binnen !wee maanden mededeling te doen nadat Opdrachtgever een onjuistheid
in de uitvoering van de opdracht en het al dan niet daaruit voortvloeiende schaderisico heeft gesignaleerd of redelijkerwijze had
kunnen signaleren. Indien deze mededeling niet of te laat wordt gedaan is Opdrachtnemer op geen enkele wijze jegens
Opdrachtgever aansprakelijk. Opdrachtnemer is te allen tijde gerechtigd om de door Opdrachtgever geleden schade ongedaan te
maken op een wijze die past bij, en aansluit op de inhoud van de opdracht en de aard van de Werkzaamheden.

6 . Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer voor alle aanspraken die derden jegens Opdrachtnemer pretenderen en uitoefenen ter
vergoeding van geleden schade, gemaakte kosten, gederfde winst en andere uitgaven die op enigerlei wijze verband houden met
en voortvloeien uit de uitvoering door Opdrachtnemer van de opdracht.

Artikel 6. De verplichtingen van Opdrachtgever

 1. Opdrachtgever is verplicht om aan Opdrachtnemer het overeengekomen honorarium te betalen.

2 . Indien Opdrachtnemer dat wenselijk acht, is Opdrachtnemer gerechtigd om aan Opdrachtgever een redelijk voorschot op het
honorarium voor de nog te verrichten Werkzaamheden te vragen. Opdrachtnemer is gerechtigd om de aanvang van zijn
Werkzaamheden op te schorten totdat het voorschot is voldaan danwel daarvoor voldoende zekerheid is gesteld.

3 . Het honorarium van de Opdrachtnemer wordt vastgesteld aan de hand van een uurhonorarium, een dagdeelhonorarium of in de
vorm van een vast bedrag, hetzij t.b.V. een bepaalde opdracht, hetzij per boekjaar c.q. kalenderjaar. De verschuldigdheid van het
honorarium zal nimmer afhankelijk zijn van de uitkomst van de uitgevoerde opdracht. De omzetbelasting komt ten laste van
Opdrachtgever. Indien Opdrachtgever daartoe verzoekt, zalOpdrachtnemer voorafgaand aan de aanvang van zijn
Werkzaamheden een opgave doen van de geschatte kosten in verband met de door hem en/of derde te verrichten
Werkzaamheden. Indien Opdrachtgever en Opdrachtnemer geen vast bedrag t.b.V. een bepaalde opdracht of per kalenderjaar
c.q. boekjaar zijn overeengekomen, wordt het honorarium vastgesteld aan de hand van het uurhonorariuml dagdeelhonorarium en
het totaal van de door Opdrachtnemer bestede tijd.

4 . De hoogte van het uurhonorarium wordt bepaald door: het financiële belang van de door Opdrachtnemer te verrichten
Werkzaamheden, de persoon en ervaring van de Opdrachtnemer en de omvang van de Werkzaamheden.

5 . Opdrachtgever is gehouden om de redelijke onkosten die door Opdrachtnemer in de uitvoering van de opdracht zijn gemaakt te
vergoeden.

6 . Opdrachtgever is verplicht om het gefactureerde (deel) honorarium, zoals vermeld in de opdrachtbevestiging, binnen 14 dagen
na dagtekening van de declaratie in Euro’s aan Opdrachtnemer te betalen. Door het enkele verstrijken van deze termijn komt de
Opdrachtgever in verzuim. Verrekening of kortingen zijn niet toegestaan.

7 . Vanaf de 15de dag na de factuurdatum is Opdrachtgever bij wijze van schadevergoeding een boete en rente verschuldigd die
gelijk is aan het percentage van de wettelijke rente te vermeerderen met 3%. Na elk heel jaar dat Opdrachtgever in verzuim is,
dient rente op rente te worden voldaan tot het moment waarop de declaratie en de verschuldigde rente volledig zijn voldaan,
onverminderd de uitoefening van de overige rechten die Opdrachtnemer krachtens de wet op de overeenkomst van opdracht
toekomt.

8 . Opdrachtnemer is steeds gerechtigd om van Opdrachtgever te verlangen dat deze voldoende zekerheid stelt voor het nakomen
van diens betalingsverplichtingen. Zolang Opdrachtgever de door Opdrachtnemer verzochte zekerheden niet heeft gesteld, is
Opdrachtnemer gerechtigd om de uitvoering van de overeenkomst op te schorten.

Artikel 7. Aansprakelijkheid van Opdrachtgever

Indien Opdrachtgever niet binnen de overeengekomen termijn het honorarium betaalt, zal Opdrachtgever jegens Opdrachtnemer
aansprakelijk zijn voor de door Opdrachtnemer te maken buitengerechtelijke kosten die worden vastgesteld op tenminste 15% van het
openstaande bedrag. Deze aansprakelijkheid laat de uitoefening door Opdrachtnemer van overige rechten in verband met de nietbetaling
door Opdrachtgever, onverlet.

Artikel 8. Gegevens van Opdrachtgever

 1. Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens welke Opdrachtnemer nodig heeft voor het naar diens oordeel adequaat
  uitvoeren van de gegeven opdracht, in de gewenste vorm en tijdig in het bezit komen van Opdrachtnemer. De Opdrachtgever is
  verantwoordelijk voor de juistheid van de aan Opdrachtnemer verstrekte gegevens en in dat verband tot vrijwaring van
  Opdrachtnemer verplicht. Alle informatie die door Opdrachtgever aan Opdrachtnemer wordt verstrekt mag uitsluitend worden
  aangewend voor het doel waarvoor ze is verstrekt.

2 . Opdrachtnemer heeft het recht om de uitvoering van de opdracht op te schorten tot het moment waarop Opdrachtgever aan de in
art. 8 lid 1 genoemde verplichting heeft voldaan.

3 . De door Opdrachtnemer opgebouwde gegevens zijn en blijven eigendom van Opdrachtnemer.

Artikel 9. Geheimhouding en exclusiviteit

 1. Opdrachtnemer is behoudens de verplichtingen die de wet op hem legt tot openbaarmaking van bepaalde gegevens, verplicht tot
  geheimhouding tegenover derden die niet bij de uitvoering van de opdracht zijn betrokken, van alle informatie die hem door de
  Opdrachtgever ter beschikking is gesteld en de door verwerking daarvan verkregen resultaten. Deze geheimhouding betreft alle
  informatie van vertrouwelijke aard.

2 . Opdrachtnemer is niet gerechtigd de informatie die hem door de Opdrachtgever ter beschikking is gesteld aan te wenden voor
een ander doel dan waarvoor zij werd verkregen.

3 . Tenzij uit de wet of de uitlatingen van partijen uitdrukkelijk anders voortvloeit houdt Opdrachtgever de door Opdrachtnemer
geproduceerde stukken geheim. Opdrachtnemer zal deze niet aanwenden tot een ander doel dan waarvoor zij aan hem door
Opdrachtgever ter beschikking zijn gesteld.

Artikel 10. Risico van opslag van informatie

 1. Opdrachtnemer is verplicht om de van Opdrachtgever afkomstige informatie zorgvuldig te bewaren.

2 . Indien de informatie van Opdrachtgever die bij Opdrachtnemer of derden is opgeslagen beschadigd of tenietgaat, is
Opdrachtnemer daarvoor niet aansprakelijk.

3 . Dit geldt tevens voor beschadiging of ten iet gaan van de informatie tijdens vervoer of verzending ongeacht of het vervoer of
verzending is geschied door of namens Opdrachtgever of derden.

4 . Indien en voor zover derden in verband met de beschadiging of het tenietgaan van de door Opdrachtgever aan Opdrachtnemer
verstrekte informatie, Opdrachtnemer aansprakelijk stellen danwel jegens Opdrachtnemer rechtsvorderingen pretenderen, is
Opdrachtgever tot vrijwaring van Opdrachtnemer verplicht.

Artikel 11. Intellectuele eigendom

 1. Opdrachtnemer behoudt zich alle recht voor met betrekking tot het intellectuele eigendom die is verbonden aan de producten die
  hij bij de uitvoering van de overeenkomst gebruikt of heeft gebruikt.

2 . Het is Opdrachtgever uitdrukkelijk verboden om de producten en de resultaten van de Werkzaamheden van Opdrachtnemer,
waaronder begrepen trainingsmethodieken, werkwijzen, adviezen en andere producten in de meest ruime zin van het woord, al
dan niet met inschakeling van derden direct of indirect te vermenigvuldigen, te openbaren of te exploiteren.

3 . Het is Opdrachtgever niet toegestaan die producten en diensten aan derden ter hand te stellen anders dan ter inwinning van een
deskundig oordeel omtrent de Werkzaamheden van Opdrachtnemer.

Artikel 12. Overmacht

 1. Indien Opdrachtnemer zijn verplichtingen uit de overeenkomst van de Opdracht niet, niet tijdig of niet behoorlijk kan nakomen ten
  gevolge van een hem niet toerekenbare oorzaak, waaronder uitdrukkelijk ook begrepen een stagnatie in de geregelde gang van
  zaken binnen de onderneming, wordt de nakoming van die verplichtingen opgeschort tot het moment dat Opdrachtnemer weer in
  staat is de Werkzaamheden op de overeengekomen wijze te hervatten.

2 . Indien er zich aan de zijde van Opdrachtnemer een overmachtsituatie voordoet die gedurende een maand heeft voortgeduurd, is
Opdrachtgever gerechtigd om de overeenkomst geheel of gedeeltelijk met onmiddellijke ingang schriftelijk op te zeggen. De
genoemde termijn van één maand zal niet gelden indien het van de Opdrachtgever in redelijkheid niet geleverd kan worden dat de
overeenkomst na het intreden van de overmachtsituatie nog langer voortduurt.

Artikel 13. Duur van de overeenkomst

De overeenkomst van opdracht wordt aangegaan voor onbepaalde tijd tenzij uit de aard der strekking van de verleende opdracht
voortvloeit dat deze voor bepaalde tijd is aangegaan.

Artikel 14. Opzegging van de overeenkomst

 1. De Opdrachtgever heeft het recht om deelname aan, of de opdracht voor een Training c.q. Werkzaamheden te annuleren per
  aangetekend schrijven.

2 . Bij annulering langer dan 8 weken voor aanvang van de Werkzaamheden c.q. Training is de Opdrachtgever verplicht 50% van
het overeengekomen bedrag voor gemaakte kosten aan Ki-coach te betalen, tenzij specifiek anders is overeengekomen.

3 . Bij annulering korter dan vier weken voor aanvang van de Werkzaamheden c.q. Training is de Opdrachtgever verplicht 100% van
het overeengekomen bedrag te vergoeden.

 1. In geval de Opdrachtgever, dan wel de door Opdrachtgever aangewezen deelnemer(s) na aanvang van de Training deelname
  tussentijds beëindigen of anderszins niet aan de Training deelnemen, heeft de Opdrachtgever geen recht op enige vergoeding.

5 . Opdrachtnemer heeft het recht om, zonder opgaaf van redenen, de Werkzaamheden c.q. Training te annuleren of deelname van
een Opdrachtgever, dan wel een door een de Opdrachtgever aangewezen deelnemer te weigeren. In deze gevallen heeft de
Opdrachtgever het recht op terugbetaling van het betreffende door de Opdrachtgever aan Opdrachtnemer betaalde bedrag.

6 . Opdrachtgever en Opdrachtnemer zijn te allen tijde bevoegd om de overeenkomst van opdracht met onmiddellijke ingang te
beëindigen indien Opdrachtgever of Opdrachtnemer:

in staat van faillissement geraakt, danwel daartoe een aanvraag is ingediend;
surséance van betaling is verleend danwel daartoe een aanvraag is ingediend;
de bedrijfsvoering staakt.

Artikel 15. Retentierecht

Opdrachtnemer is bevoegd om de afgifte van de zaken die hij uit hoofde van de uitvoering van de overeenkomst van opdracht van en/of
ten behoeve van Opdrachtgever onder zich heeft, op te schorten tot het moment dat hij betaling heeft ontvangen van de op dat moment
nog bestaande betalingsverplichtingen van Opdrachtgever, danwel voor de nakoming daarvan voldoende zekerheid is gesteld.

Artikel 16. Toepasselijk recht en forumkeuze

 1. Op alle overeenkomsten tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

2 . Alle geschillen verband houdende met of voortvloeiende uit de uitleg en/of nakoming van de overeenkomst van opdracht worden
met uitzondering van de geschillen die tot de uitsluitende bevoegdheid van de kantonrechter behoren, beslecht door de
arrondissementsrechtbank te ‘s-Gravenhage.

Gedeponeerd K.v.K. Leiden d.d. 23 oktober 2001 nr. B01211

Privacy
Disclaimer
Algemene voorwaarden

Copyright 2021 Ki-Coach